Agoda
partners

Iegūstiet līdz pat 60% komisijas!

Mēs augam ātri, arī Jūsu ienākumi var augt tāpat.
Pievienojieties mūsu partneru programmai jau šodien.
Reģistrēties tagad

Kļūstiet par partneri un nopelniet no datplūsmas!

Vairāk nekā 1 550 000 naktsmītnes

Mūsu plašais viesnīcu un privāto izīrētāju klāsts nodrošina Jūsu apmeklētājiem atrast perfektu naktsmītni.

Vairāk naudas

Mēs regulāri optimizējam pārveidi, tas nozīmē, vairāk no Jūsu datplūsmas pievērsīsies rezervācijām - un maksājumiem.

Nopietna daudzvalodība

Agoda lapa, aplikācijas un piedāvājumi tiek piedāvāti 38 valodās, tādejādi, Jūs varēsiet runāt tieši ar savu auditoriju.

Pilnīgs atbalsts

Mūsu komanda ir gatava palīdzēt Jums uzsākt kā partnerim, atbildēt uz jautājumiem un būt par atbalstu visā procesā.

Informācija pie Jūsu pirkstgaliem

Izsekojiet savām darbībām, ienākumiem u.c. lietām savā kontrolpanelī ar bezmaksas sīku atskaites informāciju.

Viegla integrēšana

Neesat tehnisks cilvēks? Nekādu problēmu!
Mūsu piedāvājumu rīki ir viegli iestatāmi dažu minūšu laikā.

Sākt